Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; з використанням шрифту Times New Roman, авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Редакція приймає до розгляду статті, у яких враховано вимоги ДАК України до наукових статей і дотримано таких умов:

 1. Приймаються статті обсягом не менш ніж 6 сторінок, раніше не публіковані та не передані для публікації в інші видання. Статтю подавати в в електронному вигляді: редактор MS Word , шрифт Times New Roman 12, інтервал 1,15, усі береги по 2,5 см. 
 2. Статті друкуються українською або англійською мовами.
 3. Назва статті, ПІБ авторів, місце їх роботи наводяться двома мовами.
 4. До кожної статті належить подати анотацію двома мовами: українською, англійською (кожна – до 500 символів з пробілами) та 5-7 ключових слів.
 5. Структура статті. Зміст публікації має відповідати вимогам Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обов’язково містити такі структурні елементи: I.ВСТУП: формулювання проблеми дослідженняу загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю, визначення мети та завдань дослідження (сформулювати мету статті та визначити завдання, спрямовані на її досягнення). II.МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Опис основних теоретичних, методологічних та практичних інструментів, які були використані для досягнення мети дослідження. III. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів). IV. ВИСНОВКИ (висновки з дослідження) V. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:  перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямку, постановка дискусійних питань та запрошення до обговорення.
 6. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латиниця); у тексті в квадратних дужках позначити позицію та сторінку – [5, 100]

Шаблон оформлення статті

Правила оформлення списку джерел

Редколегія відхиляє статті з порушенням цих вимог.

Редколегія залишає за собою право на рецензування, наукове й літературне редагування матеріалів.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.